CensuurVrij.com
IlluminatieChristenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde.

Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde.

door

‘Hoer van Babylon’

Veel evangelische christenen zijn alert op de ‘tekenen des tijds’ die het letterlijke einde van de wereld zoals we die nu kennen zouden inluiden. Vaak is hun bezorgdheid terecht: De wereld van nu lijkt enkel nog geregeerd te worden door de corporaties (banken incluis) en hun eigenaren. De mammon heerst ten koste van het leven op aarde. De corporate wereldtop ontmoet elkaar onttrokken aan het oog van het volk, in achterkamertjes, tijdens Bilderbergbijeenkomsten, G20 overleggen of in afgelegen oorden als Bohemian Grove. Daar komt geen enkel democratisch beginsel aan te pas. Deze corpocratie noemen de wereldleiders zelf: “Nieuwe Wereld Orde.”

Volgens evangelische christenen is deze nieuwe orde van Satan en zal uiteindelijk de Antichrist aan het hoofd ervan staan. Een wereld zonder christelijke normen en waarden. Het belangrijkste feit ter inluiding van wat christenen noemen ‘de eindtijd’, is de terugkeer van ‘Gods volk’ naar het ‘beloofde land’. Vanuit hun eindtijdvisie steunen zij de zionistische staat, die fungeert als splijtzwam op het wereldtoneel. Zij steunen de strijd tegen het terrorisme en daardoor indirect alle vrijheidsberovende maatregelen die daaruit voortvloeien. Waren het immers niet fundamentalistische islamieten die met hun vliegtuigen de WTC torens te New York binnenvlogen en rechtstandig op hun plattegrond lieten imploderen?

Zij steunen de strijd tegen het ‘normen en waardenverval’ met nieuwe regels en controlemechanismen om het tij te keren. Zij steunen Bush, Rouvoet en Balkenende. Zij steunen Wilders en lopen massaal over indien ontevreden met de oude politiek. Zij steunen de strijd tegen de vermeende ‘terreur’ van de vijanden van het zionisme, de arabisch islamitische volken (= Semieten). Want uiteindelijk heeft de Here zelf het zo gewild: de goddelozen gespeend van christelijke normen en waarden, zullen massaal geliquideerd worden tijdens het grootste bloedbad aller tijden: Armageddon.

De chaos en verdeeldheid is compleet. Divide et impera. Ordo ab chao. Oorlog is het ultieme middel tot radicale omwenteling van een samenleving. Na moedwillig gecreëerde chaos roept het volk vanzelf om een nieuwe orde. (En is het niet die van de antichrist dan is het wel de Nieuwe Wereld Orde onder de totalitaire waarheid van de ‘wedergeboren’ christenen die, volgens de eindtijdleer, tezamen met Jezus de wereld duizend jaren zullen regeren).

Onbewust zijn christenen hiermee zelf de wegbereiders geworden van het stapvoetsgewijs ontluikende wereldfacisme dat alle wereldburgers digitaal monitort en afhankelijk wil maken van het geld en consumptiesysteem: de mondiale corpocratie of “Nieuwe Wereld Orde”.

Ook het geloof treedt in verval tijdens deze eindtijd. Rome en haar paus zijn inmiddels zo ver afgedwaald van het christelijk geloof, vinden veel evangelische christenen, dat zij haar vanwege “hoererij met de wereld” aanduiden als “de hoer van Babylon”. En ontegenzeggelijk herbergt de Katholieke Kerk veel relicten die afkomstig zijn uit het oude Babylon.

Wat weinig evangelische christenen zich echter realiseren is dat de betrekkelijk jonge leer van een letterlijke eindtijd met de terugkeer van ‘Gods volk’ en de toekomstige heerschappij van de Antichrist, afkomstig is van diezelfde ‘hoer’: namelijk de Rooms Katholieke Kerk. Op haar beurt hebben de Roomse bedenkers van de eindtijdtheologie geput uit nog oudere, voorchristelijke bronnen.

Dit artikel poogt een antwoord te geven op de vraag waar de eindtijdleer vandaan komt en hoe, zoals meestal met religieuze dogmatiek, deze wordt gebruikt in de politiek van de wereldheersers.

Israël als wijzer op de christelijke eindtijdklok

Het dispensationalisme of Christelijk zionisme leert dat de joden, het mythische ‘Volk van God’, van over de gehele wereld terug moeten keren naar het Heilige Land, naar de berg Zion, zodat de eindtijdprofetie in vervulling kan gaan. Dit is een onderdeel van een van de zeven ‘dispensaties.’ Dispensaties zijn bedelingen van God over hoe hij met de mens, zijn zonde en verantwoordelijkheid om wil gaan gedurende de zeven tijd eenheden waarin de dispensationalisten de Bijbel hebben opgedeeld. De acties van de joden, Gods volk, staan daarin centraal en fungeren als leidraad bij het lezen van de ‘tekenen des tijds’.

In de ‘eindtijd’ moet de staat Israël al het land veroveren tussen de Nijl in Egypte, de Eufraat en Irak. De islamitische geschutskoepel op de tempelberg dient opgeblazen te worden om vervolgens de Tempel van Salomo, heiligdom voor joden en vrijmetselaars, te kunnen herbouwen. Salomo geldt als een der wijste en meest ingewijde koningen die de wereld heeft gekend. Hij was de legendarische sleutelbewaarder van de diepste kabbalistische geheimen. De occulte grimoire Goetia handelt over de twee en zeventig demonen die Koning Salomo volgens de overlevering zou hebben opgeroepen en verborgen in een bronzen vat.

Voor de tempel van deze Bijbelse koning, staat reeds het ontwerp klaar: een uitvoerbaar model van Hollandse makelij, gefinancierd door Rothschild. De Nederlandse architect archeoloog Leen Ritmeyer kreeg zijn doctoraat op basis van het reconstructieontwerp van Salomo’s Tempel. Zijn werk in Israël alwaar hij, volgens de Los Angeles Times van 6 januari 1996 de locatie van de Ark des Verbonds precies binnen de islamitische Rotskoepel zou hebben gevonden, wordt geheel gefinancierd door Jacob Rothschild. Behalve dat is Ritmeyer nauw gelieerd aan dominee Dr Randall Price een tempel propagandist die voor de nodige public relations zorgt, alsmede fanatiek navolger van John Nelson Darby, vader van het christen zionisme.

Op het internationale Christian Zionist Congres van de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) in 1998 zegt Gershon Salomon, hoofd van de Temple Mount Faithful beweging:

“De missie van de huidige generatie is de Tempelberg te bevrijden, en de verontreinigende gruwel aldaar [=Rotskoepel; moslimheiligdom] te verwijderen, ik herhaal; te verwijderen. […] Wij zullen onze Israëlische vlag zwaaien over de Tempelberg, die zonder zijn Rotskoepel zal zijn en zonder zijn moskeeën en alleen onze Israëlische vlag en onze Tempel zal herbergen. Dit is wat onze generatie moet bereiken.”

Na de allesvernietigende epische oorlog der oorlogen die vervolgens zal worden ontketend, genaamd Armageddon, komt de Christus terug om de wereld duizend jaar te regeren met de Zijnen. Al voor de komst van de antichrist en de slotafrekening met het leven op aarde, komt deze Zon/Zoon/Sun/Son/Sonne/Sohn van God, de Illuminator, Lichtbrenger der Wereld of Solar Logos met zijn stralenkrans of doornenkroon, terug ‘op de wolken’. (2 Petrus 1:19 noemt de Zoon/Zon van God in de Griekse grondtekst ‘Phosphoros’ (= lichtbrenger). Phosphorus is identiek aan ‘Lucifer’ in het Latijn. De katholieke kerkvaders wisten dat maar hebben dat uit tactische overwegingen niet zo vertaald).

Volgens de eindtijd theorie komt de lichtbrenger letterlijk ‘als een dief in de nacht’ om eerst zijn bruid, ‘de gemeente’ van wedergeboren christenen, inclusief de reeds gestorvenen, ‘in een oogwenk’ op te nemen. Dit noemt men ‘de opname van de gemeente’, in het Engels: ‘the rapture’. Deze ‘verlichten’ of ‘illuminati’ door het vuur van Gods Heilige Geest, zullen in de verzekering van hun eeuwig behoud in de Heerlijkheid des Heren, met Hem de finale destructie van de aarde en diens verdorven bewoners mogen gadeslaan om hierna de aarde een millennium lang met Christus te besturen.

De judeo jezuïtisch oorsprong van de evangelische eindtijdleer

De letterlijke vervulling van bijbelprofetieën volgens de christen zionistische Israël tijdslijn heeft haar oorsprong bij de jezuïeten. Nadat de Katholieke Kerk het lezen van de Bijbel voor leken met de voor hen onleesbare Latijnse Vulgaattekst eeuwenlang onmogelijk had gemaakt, geeft men tijdens de Reformatie voor het eerst kritiek op de kerkleer. Om de nieuwe bedreiging van de katholieke kerk door deze protesterenden, de zogenaamde ‘protestanten’, tegen te gaan, zet de paus de contrareformatie in. Opgericht in 1534 door de Marrano of Sefardisch joodsex Iñigo Lopez de Loyola, later bekend als Ignatius van Loyola, vormen de Jezuïeten daarvan de genocidale ruggengraat. (Sommige schrijvers wijzen op de dubbelrol van Loyola die zowel het katholicisme als een op de kabballa gefundeerd zionisme zou dienen. Zij zijn beschuldigd van antisemitisme).

Door hun barbaarse vervolging, martelingen en executies van miljoenen ketters en door het lezen van de Bijbel raken steeds meer protesterenden ervan overtuigd dat de paus de belichaming is van een antichrist. De leider van deze protesterenden, Maarten Luther zegt in 1520: “Ik ben nagenoeg in de hoek gedreven en kan nauwelijks meer betwijfelen dat de Paus in werkelijkheid de antichrist is […] omdat alles zo correspondeert met zijn levenswijze, woorden en bevelen.”

Hetzelfde zegt de protestantenleider Calvijn in zijn “Institutio christianae religionis”:

“Sommige mensen vinden ons te streng en scherp als wij de Roomse hogepriester antichrist noemen. Maar degenen die deze mening zijn toegedaan nemen niet in overweging dat zij dezelfde beschuldigende vermoedens uiten tegen [de apostel] Paulus, volgens welke wij spreken en wiens taal wij overnemen”

Van deze antichrist is er echter niet slechts een; de term staat voor meerdere personen. Vele zijn zo geworden leert het Nieuwe Testament: “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is” (1 Johannes 2:18, Statenvertaling). In vers 22 geeft de bijbelschrijver aan wie en wat dan precies een antichrist is “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.” De antichrist bestaat dus uit meerdere personen die al 2000 jaar sinds Christus vermeende geboorte, Hem en zijn Vader ontkennen en zich met deze ontkenning in de plaats van Christus zouden te stellen (anti= in plaats van).

In de apocriefe en pseudo epigrafische literatuur, dat wil zeggen religieus mystieke boeken die uiteindelijk niet in de Bijbel zijn opgenomen, schreven Helleense joden over hun toekomstverwachting van ‘Belial’, de in mensengedaante geïncarneerde duivel. Belial dateert van het pre christelijke tijdperk. Hij lijkt de inspiratiebron te zijn geweest voor een nieuw katholiek judaïsche uitleg over de antichrist die de jezuïeten halverwege de zestiende eeuw introduceren.

Ook in de mystieke Dode Zeerollen komt Belial voor, evenals in de Satanische Bijbel van Anton Lavey. De Middeleeuwse houtsnedes in het “Buche Belial” stellen hem voor als koning. In tegenstelling tot de protestanten die enkel de Bijbel als uitgangspunt willen nemen (= Sola Scriptura), heeft de Katholieke kerkadel er nooit moeite mee gehad tevens de Apocriefe boeken en geschriften van de kerkvaders voor hun leerstellingen te gebruiken.

De systematische verdeling van de op zich warrige Bijbelverhalen in ‘dispensaties’ (=religieuze tijdseenheden) lijkt afkomstig uit de Talmud. De Babylonische Talmud: Tractate Sanhedrin, folio 97a stelt dat de wereldtijdslijn bestaat uit drie perioden van tweeduizend jaar, tezamen 6000 jaren. In het zevende en laatste millennium – zeven is het getal der volheid; God ruste na de schepping op de zevende dag – zal, overeenkomstig het duizendjarig rijk van de christen zionisten, na de verderving van de heidenen een periode van rust aanbreken. Deze zeven dispensaties zijn in de immens populaire zionistisch christelijke Scofield Bijbel overgenomen (zie hierna).

Allegorische bijbelteksten vanaf nu de letterlijke, onaantastbare waarheid

Om nu de kritiek op de misdaden van de paus in de kiem te smoren geven de jezuïeten na 1500 jaar een nieuwe judeo christelijke interpretatie aan de teksten over de antichrist. Rond 1590 presenteert de jezuïtische priester en doctor in de godgeleerdheid, Francisco Ribera (1537 1591) de uitleg in zijn “Sacrum Beati Ioannis Apostoli & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij.” Ribera is een volgeling van de hier voorgenoemde Lopez de Loyola. Zijn achternaam en familiewapen staan net als die van Lopez tientallen malen in Sephardische namenlijsten met als kanttekening dat veel Sephardische joden in de zestiende eeuw tot de adelstand verheven bekeerlingen van het Katholicisme waren.

Ribera stelt dat het Bijbelboek Openbaringen (Apocalyps) en de Bijbelverzen over de antichrist geen figuurlijke betekenis zouden kunnen hebben voor de wandaden van de paus en het heden, maar dat de hoofdstukken vier tot en met twee en twintig in detail enkel letterlijk zou gelden voor toekomstige gebeurtenissen. De eerste drie hoofdstukken van de Apocalyps zouden evenmin een figuurlijke betekenis hebben voor het pauselijk bloedvergieten maar letterlijk slaan op het oude Romeinse Rijk.

De antichrist is niet langer een zinnebeeld van degenen die tegen de Christelijke basiswaarden ingaan en met hun woorden en handelingen Christus ontkennen maar letterlijk een toekomstig individu dat als een soort Duivelszoon uit de joodse Stam van Dan, de aarde drie en een half jaar dictatoriaal vanuit Jeruzalem in plaats van Rome zal regeren. Daartoe zou hij eerst de wereld veroveren om vervolgens de Tempel van Salomo in Jeruzalem herbouwen, aldus Ribera. Deze reddende uitleg voor de Katholieke Kerk en haar paus, presenteren Ribera en de eveneens jezuïtische Kardinaal Inquisiteur, de zalig verklaarde Doctor Robert Bellarmine, behorend tot de Zwarte Adel, reeds tijdens het Concilie van Trente (1545 1563) waarna de opgeluchte kerkelite haar bekrachtigt.

De overdracht van de zionistische ‘waarheid’ op het protestantisme

De Chileense jezuïtische priester, Manuel de Lacunza Y Diaz (1731 1801) zoon van door Zuid Amerikaanse koloniale handel rijk geworden Baskisch joodse kooplieden, publiceert de in 1827 in het Engels vertaalde “The Coming Of Jesus In Glory And Splendor” onder de naam Rabbi Juan Josafat Ben Ezra. In dit boek borduurt Lacunza voort op Ribera’s theorie van het zionistische dispensationalisme met de opname van de gemeente nadat Gods Volk naar Israël is teruggekeerd en de antichrist in Jeruzalem zijn wereldheerschappij kan vestigen. In de negentiende eeuw wordt de Engelse vertaling van Lacunza’s werk de basistekst voor de heruitleg, hausse aan hervertalingen en bijgevolge herinterpretaties van de Bijbel conform judaïsch zionistische lijn.

Volgens auteurs als Eustice Mullins en Fritz Springmeier leent de paus vanaf 1818 substantiële bedragen van de Rothschilds en hebben zij in 1825 een ‘working relationship.’ Het is tevens de tijd dat de Katholieke Kerk de vervolging en moord op protestanten staakt en dat de ‘oecumenische dialoog’ op gang komt, welke de familie Rockefeller later financieel zeer zal stimuleren, zoals we verderop zullen zien. Rothschild zou deze dialoog in ruil voor zijn leningen willen gebruiken om de jezuïtisch zionistische uitleg van het Bijbelboek Openbaringen in de wereld te verspreiden.

‘De apostel van Zion’

“Niemand is zo hopeloos tot slaaf gemaakt als diegenen die valselijk menen vrij te zijn” Johann Wolfgang von Goethei

Het christen zionisme heeft als belangrijkste apostel in de negentiende eeuw een telg uit een familie actief op het slachtveld en zeer trouw aan de kroon. Overal waar hij komt en denominaties sticht, geven navolgers de boodschap door, zoals de familie Voorhoeve in Nederland. Hoewel met minder invloed dan in de negentiende eeuw, zijn directe volgelingen nog aldoor volop actief.

De financiering van zijn vele wereldreizen is schimmig maar van zionistische oorsprong. Het eindresultaat is een geheel nieuwe interpretatie (vertaling) van de Bijbel welke volledig steunt op zionistische uitgangspunten, waaronder de voorwaarde van de stichting van een zionistische staat als startsein voor de christelijke eindtijd. Het is de geboorte van een nieuw judeo christendom.

Menig volgeling van zijn zionistisch christelijke leer draagt graag een steentje bij aan de vervulling van de ‘profetie’. De beloning is namelijk een eindtijd resulterend in eeuwig leven in heerlijkheid voor de christen zionist en verdelging en hel voor de ongelovige. Dat prediken zij ijverig in lezingen en bijbeluiteenzettingen aan angstige en ontvankelijke mensen.

John Darby, vader van het christen zionisme

Wij hebben het hier over John Nelson Darby (1800 – 1882), sleutelfiguur in de verspreiding van het wereldwijde christen zionisme. Hij wordt gezien als de vader van het dispensationalisme, de zionistische eindtijdleer, waarvan de bovenomschreven plotselinge ‘opname’ door Christus van zijn ‘bruid’ – de gemeente Gods – in Zijn heerlijkheid, de beloning vormt van haar adepten. Vóór Darby was de leer van de ‘opname’ volledig onbekend! Geen van de briljante kerkvaders en godgeleerden waren ooit in staat de betreffende passages in de Heilige Schrift te vinden maar na achttien eeuwen openbaart de Here de ‘rapture’ theologie. [opname theorie].

Tussen deze ‘rapture’ (opname) en de vestiging van het duizendjarig rijk waarin ‘wedergeboren’ christenen ons met Jezus regeren – voor zover we niet zijn ‘verdelgd’ tijdens de epische totaaloorlog Armageddon – zullen, aldus Darby, de joden over de aarde heersen in een verbond met Satan als de Antichrist.

Darby is in belangrijke mate beïnvloed door de geschriften van de jezuïtische priester Lacunza en zet zijn theologie voort. Overal sticht hij zionistische geloofsgemeenschappen die bekend staan als de Brethren, de Plymouth Brethren of Darbisten, in Nederland vertaald als “Vergadering van Gelovigen”. Hun invloed tijdens het negentiende eeuwse ‘reveil’ blijkt enorm en is tot op de dag van vandaag voelbaar.

Een van de bekendste leden van de Vergadering van Gelovigen is Aleister Crowley – volgens diverse bronnen vader van presidentsvrouw Barbara Bushv – die zich na het verlaten van Darby’s sekte ontwikkelt tot een wereldberoemd occultist, internationaal hoofd van de Ordo Templi Orientis en wordt gezien als de aanzetter tot het moderne satanisme. Zijn vader is een gerespecteerde ‘lerende broeder’, de term die de Vergadering toebedeelt aan haar predikanten. Crowley, die zichzelf graag aanduidt als Baphomet, baseert zich in belangrijke mate op de leer van de Kabbala. Crowley laat zich daarnaast inspireren door de legendarische Koning Salomo in “The Initiated Interpretation of Ceremonial Magic, Clacicula Solomonis Regis,” een introductie op de occulte Goetia.vii Crowley is tevens vrijmetselaar, aldus de Groot Loge van Brits Colombia.

Volgens Dr. Coleman, voormalig MI6 agent, is Darby een ‘dual loyalty’ agent, ingezet en gefinancierd om het christen fundamentalisme op te bouwen ter versterking van de Zionistische staat Israël door “zich te identificeren met de Joden via de mythe van ‘Gods uitverkoren volk’ en grote sommen geld te schenken aan wat zij onterecht beschouwen als religieuze zaak ter bevordering van het Christendom”. Deze versterking van het Zionisme door optuiging van het christen fundamentalisme is het dertiende van een en twintig doelen die de door Coleman 25 jaar lang bestudeerde Commissie van 300 voor ogen zou hebben.

‘Protestantse’ royalist als zetbaas op occult spookslot

In de zeventiende eeuw plaatsen de Engelse heersers ‘protestanten’ als zetbaas in Ierland waarbij zij de oorspronkelijke Gaelic bevolking van hun land verdrijven. Het Ierse Leap Castle komt zo in 1649 in handen van de Darby’s, een familie van militairen, zeer loyaal aan de kroon. Darby’s tweede voornaam verwijst naar admiraal Horatio Nelson, familievriend en held in de Napoleontische oorlogen waarbij de familie direct is betrokken. Sir Henry Darby vecht in de Slag om de Nijl en escorteert Napoléon naar zijn ballingsoord.

De familie is occult georiënteerd. Mildred Darby, gepokt en gemazeld in de zwarte magie – aldus de Engelse krant The Independent van 23 oktober 2007 – schrijft in het tijdschrift “The Occult Review”:

“Ik stond in de galerij neerkijkend op de hoofdvloer, toen ik iemand een hand op mijn schouder voelde leggen. Zij gezicht was… niet menselijk. Het was de stank van een ontbindend lijk.”

Niets vermoedend zou zij een geest hebben opgeroepen van een man die in het voorvaderlijk kasteel is omgebracht. Leap Castle is namelijk sinds de middeleeuwen een executieplaats voor ‘vijanden’ en staat bekend als een der meest occulte en door geesten bezochte plekken van Europa.

Rond 1900 ontdekken arbeiders er een ‘oubliëtte’, een kerker onder de vloer met een scherpe spaak waarop het slachtoffer belandt om er langzaam een uiterst pijnlijke dood te sterven. Na sluiting laat de kasteelheer het slachtoffer over aan de vergetelheid, vandaar de naam. De moordpartijen bleken zo omvangrijk dat het drie karrenvrachten vergt om alle botten van de omgebrachten af te voeren.

De grootste apostel van het zionisme en zijn schimmige financiers

Darby was door zijn familie voorbestemd om advocaat te worden maar treedt na het afbreken van zijn rechtenstudie als geestelijke in dienst bij de Anglicaanse kerk die hij in 1927 weer vaarwel zegt. Tijdens een periode van bezinning na de val van zijn paard in oktober datzelfde jaar, zou Gods Heilige Geest hem de waarheid hebben openbaard door het lezen van met name Lacunza – wiens geschriften hij volgens sommigen deels zou hebben geplagieerd – over de plaats van de Gemeente Gods en in het bijzonder ‘Zijn volk’ Israël. Deze inzichten leiden er toe dat Darby een geheel eigen interpretatie van de Bijbel uitbrengt: de geannoteerde Darby vertaling.

In deze tussenfase van reflectie waarin Darby tijdelijk uit beeld is, schrijft de beroemde Duitse literator en lid van Weishaupts Orde der Illuminati, Johann Wolfgang von Goethe, in zijn dagboek hoe hij op 2 mei 1827 een bezoek krijgt van de kinderen van N.M. Rothschild, bankier te Londen, vergezeld door hun leermeester, ene John Darby, theologiestudent. Het is bijzonder dat dit contact precies valt in de periode dat Darby zich heeft teruggetrokken. Behalve de naam en de overeenstemming in het vakgebied van de theologie, heb ik echter geen relatie met de John Darby van dit artikel kunnen vinden. Wel lijkt er een indirect verband te bestaan tussen deze bankier en Darby als het gaat om de financiering ter verspreiding van het zionistisch christendom met als sleutelfiguur de bankier Henry Drummond.

Darby heeft weinig eigen inkomsten maar bezoekt desondanks meerdere malen niet alleen Duitsland maar ook Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Italië, Canada, de Verenigde Staten (6x), West Indië en zelfs Nieuw Zeeland. Rond zijn dood laat hij wereldwijd zo’n 1500 denominaties met volgelingen na. Het zionisme vindt in hem de ideale exporteur.

Darby kondigt de terugkeer aan van Gods Volk, na de noodzakelijke etnische zuivering door de Here, alsmede de oprichting van de zionistische staat Israël, als hij zegt:

“Als eerste zal de Here Zijn land reinigen (het land dat de Joden toebehoort) van de Tyriërs, de Philistijnen [=Palestijnen], de Sidoniërs van Edom en Moab en Ammon – van alle goddelozen van de Nijl tot aan de Eufraat. Dat zal gedaan worden door de kracht van Christus ten gunste van Zijn volk, gerehabiliteerd door Zijn goedheid.”

Prof. Dr. Donald E. Wagner, hoofd van het Center for Middle Eastern Studies te North Park University, Chicago, noemt Darby de grootste apostel en missionaris van het zionisme. In alle door Darby bezochte landen ontstaan in de negentiende eeuw zionistisch gezinde geloofsgemeenten van Darbisten onder de naam ‘Plymouth Brethren’, in Nederland bekend als ‘Vergadering van Gelovigen’.

Henry Drummond (1786 1860) – volgens de Encyclopedia Britannica van 2006 bankier te Londen en parlementslid – is financier van de Albury en Powerscourt profetische conferenties waarin Darby intensief participeert. Daarnaast is hij financier van de “London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews” die expliciet als een van haar doelstellingen, de zionistische gedachte verpakt in het christendom propageert onder de Joden. Al in 1817 onderneemt Drummond een reis naar het ‘Heilige’ Land. Over de relatie tussen Drummond en Darby zegt collega evangelist ds. John Torell, oprichter en president van de European American Evangelistic Crusades, Inc.: “Het is duidelijk dat Drummond hielp bij de kosten van Darby die in staat was verre reizen te maken, ondanks het feit dat hij geen aantoonbaar groot inkomen had.”

Tussen Darby’s financier en Rothschild ligt een onmiskenbare link. John en Henry Drummond, zijn als bankiers verantwoordelijk voor de financiering van het Engelse leger gedurende de voor hen uiterst lucratieve oorlog van de Britse Kroon met George Washington in de jaren 1763 1784. (Voorvader John Drummond was rond de machtsovername door het bankierscartel vanuit Nederland genaamd de ‘Glorious [Banking] Revolution’, bankier handelsman en agent voor de Britse overheid te Amsterdam. Thans staat Messrs Drummond bekend als Royal Bank of Scotland). Voor deze oorlog tegen de opstandige kolonie te Noord Amerika huurt de Britse koning George III van Hannover, uiteraard ook toen reeds geheel op kosten van de belastingbetaler, van zijn Duitse neef 30.000 soldaten in. Collega bankier Mayer Rothschild, wiens zoon Nathan later een bank opent in Londen, zorgt voor de zakelijke afhandeling en uitbetalingen. De rol van financier en adviseur van de Britse koning neemt Rothschild in de negentiende eeuw van Drummond over.

Darby: Alleen ingewijden als vrijmetselaars begrijpen het mysterie van Gods wijsheid

De Darbisten staan ook wel bekend als Plymouth Brethren. Deze benaming gebruiken buitenstaanders destijds omdat de grootste groei van de beweging daar plaats vindt en uitwaaiert over de omgeving. De vrijmetselarij is in het Plymouth van de negentiende eeuw sterk vertegenwoordigd, schrijft Richard Nicholls Worth in 1871 in zijn historisch overzicht. Over en weer zijn er contacten tussen de vrijmetselaars en Darbisten. Zo zien de fundamentalische Plymouth Brethren, overtuigd van hun enig heilige waarheid, het niet als ontheiliging om hun intrek te nemen in een voormalige loge van de vrijmetselaars of andersom De beroemde baptistenpredikant C. H. Spurgeon beschrijft in het juni nummer van, Sword and Trowel (jaargang 1869), hoe rond vijfhonderd darbisten een grote conferentie hebben in een vrijmetselaarsgebouw. Er bestaat geen documentatie dat Darby daadwerkelijk lid zou zijn geweest van de vrijmetselarij gelijk andere christelijk fundamentalistische kopstukken als de wereldberoemde Billy Graham, presidentsvriend en 33ste graad vrijmetselaar. Wel gebruikt hij de vrijmetselaarsloge als voorbeeld voor het reilen en zeilen in de gemeente. De Groot Loge van Brits Colombia merkt over Darby op:

“Het is echter eigenaardig dat, aangezien veel aanvallen op de Vrijmetselarij afkomstig zijn van fundamentalistische dispensationalisten, een van hun leiders juist de Vrijmetselarij gebruikt om zijn leer te illustreren.”

Zo schrijft Darby over eenheid binnen de gemeente en excommunicatie, een praktijk die bij de Vergadering van Gelovigen schering en inslag is:

“Stel dat wij een groep Vrijmetselaars waren en een persoon zou geëxcommuniceerd worden uit onze loge volgens de regels van de orde, en in plaats van de loge te betrekken om de zaak te heroverwegen als de maatregel onterecht zou zijn, zou elke loge afzonderlijk hem wél of niet mogen ontvangen op basis van hun eigen oordeel, dan zou het duidelijk zijn dat de eenheid van het Vrijmetselaarssysteem is verdwenen. Elke loge is dan een onafhankelijk lichaam dat zelfstandig opereert. Het heeft geen zin een overtreding aan te kaarten en dat de loge niet onfeilbaar is; de bevoegde autoriteit van de loges en de eenheid van het geheel is ten einde. Het systeem ontbonden. Er mag dan een voorziening zijn voor dergelijke moeilijkheden. Prima, indien nodig. Maar de voorgestelde oplossing is enkel de erkenning van de gepretendeerde superioriteit van de weigerachtige loge en de ontbinding van de Vrijmetselarij.”

(Deze vroom klinkende woorden over de noodzaak van eenheid zijn hilarisch gezien het enorme aantal scheuringen dat weldra binnen de Vergadering van Gelovigen optreedt, resulterend in een plethora van evangelische denominaties, te beginnen met een scheiding tussen ‘open’ en ‘gesloten’ broeders waar Darby, overtuigd van zijn enig juiste uitleg van ‘Gods’ Woord, zelf debet aan is: Divide et Impera).

Darby beschouwt de Vrijmetselaars blijkbaar als de werkelijke bezitters van esoterische kennis. Over het mysterie van de lichtbrenger, de illuminator Christos, zegt Darby:

“De goddelijke openbaring van al Gods gedachten en intenties zijn in Christus; ‘Gods wijsheid is een mysterie’, welke woorden betekenen wat enkel de ingewijden begrijpen, zoals in de Vrijmetselarij”.

Familie Voorhoeve, verspreider van het dispensationalisme in Nederland

In Nederland zijn het vooral de vader en grootvader van Joris Voorhoeve, minister van defensie tijdens het Sebrenica drama en Bilderberger (1987), die Darby’s dispensationalisme verspreiden. Bankierszoon en overgrootvader H.C. Voorhoeve ontmoet Darby persoonlijk in Rotterdam en begint in 1858 het oudste nog bestaande maandblad van Nederland, de “Bode des Heils in Christus”, waarin de Darbistische leer over de opname en eindtijd centraal staat. Ook geeft hij de Nederlandse versie uit van Darby’s zionistische herinterpretatie van de Bijbel; de zogenaamde ‘Voorhoeve vertaling’ die evangelische christenen tot op de dag van vandaag gebruiken onder de nieuwe naam ‘Telos vertaling’.

“Hij was het niet eens met de toenmalige vertaling” zegt Joris Voorhoeve tegen de journalist van het Reformatorisch Dagblad. Vader J. N. Voorhoeve publiceert vanuit de eigen uitgeverij in 1916 een pleidooi voor Darby’s dispensationalisme onder de titel “Het zogenaamd Darbisme”. Joris Voorhoeve vertelt aan de journalist van het Reformatorisch Dagblad over het zionisme met uitzicht op een Groot Israël dat zijn grootvader toen al met vuur verdedigde. De krant schrijft: “Uw grootvader schreef een boek over de apocalyps. Hoe waardeert u zijn uitgesproken opvattingen over de toekomst?” Waarop Joris Voorhoeve antwoordt; “In zijn boek geeft hij aan dat Israël steeds groter zal worden, zelfs tot aan de Eufraat en de Tigris.”

De familie werkt vanuit hun uitgeverij en het vergaderlokaal te Den Haag. Tegenwoordig in gebruik van de Voorhoeve Fundatie, zijn het zeventiende eeuwse Van Balckeneynde Huis aan de Haagse Dunne Bierkade 18 en de panden op nummer 17 en 16, achter welke laatste gevel het lokaal van de Vergadering van Gelovigen schuil gaat, van oorsprong eigendom van de familie. Het is het originele huis en ontwerp van de Stadsbouwmeester Claes Dircksz. van Balckeneynde, bouwer van onder meer het Catshuis, in wiens creatie onder ministeriële verantwoordelijkheid van nazaat Jan Peter Balkenende, in 2004 brand uitbreekt.

Hoewel hun invloed aanmerkelijk minder is, zijn de “lerende en werkende broeders”, dat wil zeggen broeders die, gesteund door tienden uit de gemeente, hun levens “aan de Heer” hebben gegeven, nog steeds zeer actief in het verkondigen van de dispensationalistische boodschap. Andere evangelische denominaties hebben deze taak inmiddels overgenomen. In de voetsporen van Darby verkondigen voormannen en ‘broeders’ als Willem J. Ouweneel, Jaap G. Fijnvandraat (gestopt wegens ouderdom), Dato Steenhuis en Bé Ottens overal te lande de visie van hun voorman in drukbezochte ‘bijbellezingen’. Op de webstek Vergadering.nu vindt men koopwaar van het Israël Producten Centrum, “Israël Nieuws in kranten en tijdschriften”, “Israël Nieuws op buitenlandse websites” en niet te vergeten “Israël Nieuws Profetie” met documentaires en werken van Hal Lindsey, J.N.Darby en W .J .OuweneelDe zionistisch evangelische Taliban; evenbeeld van moslimfundamentalisten

De aardse heersers vallen

voor Hem terneer in’t stof;

de volken brengen allen

Hem eer, aanbidding, lof!

Reeds van ver zien wij de kusten,

waar geen macht meer wezen zal;

waar wij eeuwig zullen rusten,

heersend over ’t groot heelal.

Eens zullen de ware gelovigen met Christus heersen over het groot heelal. Maar aan deze beloning gaan eerst de enig juiste levenswandel en visie aan vooraf. De levenswijze en bloeddorstige eindtijdvisie die fundamentalistische groepen als de Vergadering en andere orthodox christelijke groeperingen huldigen, lijken op de levenswijze en opvattingen van degenen die zij zo fanatiek bestrijden en volgens hen na de val van de Rotskoepel tijdens Armageddon massaal vernietigd zullen worden: de fundamentalistische moslims.

Behoren zij niet tot ‘de boze’? Waren het niet de fundamentalistische moslims die het WTC binnenvlogen, zodat het vervolgens rechtstandig implodeerde? De adepten van de Vergadering weten het zeker. In een recensie op ‘vergadering. nu’ van een boek van Robin de Ruyter, een van de weinige orthodox evangelische christenen, die de vloer aanveegt met de officiële en onware versie van de WTC ramp, valt te lezen:

“De auteur blijkt geobsedeerd door samenzweringstheorieën. Onlangs verscheen, eveneens bij Mayra Publications van hem George W. Bush en de mythe van al Qaeda. Daarin beweert hij dat de aanslagen van 11 september 2001 op New York niet het werk waren van islamitische terroristen, maar dat de Verenigde Staten er zelf de hand in hadden.”

Zoekenden die naar aanleiding van de lezingen met de ‘broeders’ in gesprek raken over de enige – want door de Heilige Geest geïnspireerde – ‘waarheid’, sluiten zich dikwijls aan bij de Vergadering en vragen uiteindelijk ‘gemeenschap aan’. Dat wil zeggen deelname aan de heilige ‘Eredienst’ elke zondagochtend waarin gelovigen ter nagedachtenis, het vlees eten en bloed drinken van een aan God geofferd mens – de ‘messias’ en lichtbrenger – symbolisch vormgegeven door wijn en brood. Voor een gemeenschapsaanvraag brengen in de klassieke Vergadering (gesloten broeders) twee gerespecteerde broeders een huisbezoek om de denktrant van de would be Darbist te achterhalen. Als deze de juiste is, brengen zij ter goedkeuring verslag uit aan de broedervergadering, een soort tuchtraad en semi geheim genootschap van mannen die achter gesloten deuren over de normen en waarden van de gemeente waken en zeer dikwijls om die reden gemeenteleden verstoten uit de gemeenschap.

Gebroken gezinnen zijn schering en inslag. De nieuwe bekeerling komt in een gemeente terecht waarbij de leden geacht worden niet om te gaan met ongelovigen, waaronder familie en/of voormalige vrienden, teneinde zich niet te bevuilen met de boze. Voor deelname aan de Eredienst van een andere vergadering is een ‘aanbevelingsbrief’ van de broeders noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de ‘Tafel des Heren’ niet wordt verontreinigd met iemand die onder de tucht staat of zelfs is geëxcommuniceerd.

In de klassieke vergadering zingen broeders en zusters meerstemmig à capella. Instrumenten leiden maar af. Mannen dragen dikwijls baarden en veelal donkere pakken. Onder hen bevinden er zich met ‘lerende gaven’. Deze lerende broeders zijn rechtstreeks geïnspireerd door de Heilige Geest die door hen Gods woord spreekt. Het zijn autoriteiten als Ouweneel, Fijnvandraat en Steenhuis. Hun aanzien (en macht!) is dan ook enorm. Vrouwen zijn de mannen ondergeschikt, zitten apart in het lokaal om geen aanleiding te geven tot ‘vleselijke gedachten’, dienen te zwijgen en mogen niet, gelijk de broeders, liederen opgeven uit de speciale Vergaderingsbundel ‘Geestelijke Liederen’. Hen is evenmin toegestaan een bijbeltekst op te geven, voor te gaan in gebed, laat staan te preken, noch deel te nemen aan de broedervergadering. Zij doen het huishouden en verzorgende taken. Zij zijn de baarsters van een grote kinderschare, op te voeden als hemelburgers voor het Koninkrijk der Hemelen. Zij dragen jurken, lang haar en een hoofddoek of hoed, ter bescherming tegen de engelen die in het Oudtestamentische Genesis immers gemeenschap met hen hadden en Enochskinderen (reuzen) verwekten. Want er staat geschreven:

“De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.”

(Klik hier voor een afbeelding van een vergaderlokaal. Toelichting: op de voorgrond bevinden zich de zitplaatsen voor de vrouwen en hun dochters. Daarachter, aan weerszijden van de “Tafel des Heren”, bevinden zich de banken voor de broeders en hun zonen. Hoe dichter men zit bij de Tafel des Heren, hoe aanzienlijker men is. Vrienden en jongeren “niet in gemeenschap des Heren” zitten op de achterste banken. Op de Tafel des Heren een katheder in gebruik tijdens de “Dienst des Woords” die s’ middags volgt op de “Eredienst” in de ochtend).

Vergadering in opspraak, trouwe en ontrouwe sex met dieren

De laatste jaren is de Vergadering in opspraak. Vooral in de Angelsaxische landen. In Nederland heeft onlangs een splitsing plaatsgevonden binnen de ‘gesloten broeders’. De volgelingen van Fijnvandraat gaan door op de klassieke manier (www.vergadering.info), terwijl de volgelingen van Ouweneel (www.vergadering.nu), sinds de tumult rond het uitkomen van zijn boekwerk “Sex in de kerk”, nu ook de deur op een kier zouden hebben gezet voor homoseksuelen indien zij, onder supervisie van de broeders, netjes het christenhuwelijk in hun relatie imiteren. (Fijnvandraat die de afkalving van het fundamentalistisch Darbisme wil tegengaan, maakt de vergelijking tussen “trouwe en ontrouwe sex met dieren”. Want hoe je het ook wendt of keert; zowel homo als dierensex zijn immers een gruwel voor de Heere, of het nu wel of niet een imitatie is van het kuise christenhuwelijk).

“Daar boven in de hemel, ver van het aards gewemel” begint lied 3 uit de vergaderingsbundel ‘Geestelijke Liederen’: Formeel doen de meeste leden niet aan politiek aangezien zij zijn gericht op het Komend Hemelrijk en hun aanstaande regering van het universum samen met Christus. In 2007 zendt de Australian Broadcasting Corporation een actualiteitenprogramma uit onder de naam ‘Four Corners’ waarin duidelijk wordt hoe de gesloten broeders een intensieve, geheime politieke geschiedenis hebben en hoe haar leden miljoenen besteedden aan staats en federale verkiezingen, de Verenigde Staten incluis. De ‘brethren’ zijn zeer goed bij kas. Bruce David Hales, binnen de groep zelf bekend als “the man of God” en “the elect vessel”, weet zich gezegend als multimiljonair en vliegt als internationaal leider van de ‘exclusive brethren’ in zijn privéjet de wereld rond. Enkel de Australische broeders doneren een half miljoen voor de campagne van George W. Bush, een half miljoen voor de campagne van hun conservatieve, zionistische premier Howard en eveneens een half miljoen aan de Nieuw Zeelandse politiek leider.

De Britse Telegraph brengt onder de titel “Inside Britain’s strictest sect” een recensie over “Son of Rambow” (2008); een film die het verstikkende leven binnen de Vergadering van Gelovigen naar buiten brengt. Michael Bachelard publiceert “Behind the Exclusive Brethren: Politics Persuasion and Persecution” over de misstanden binnen de sekte, de geheime geldstromen naar de politiek, de inzet van privédetectives en de slachtoffers van excommunicatie, waaronder de vijfentachtig jarige Alison Alderton.

De internationale website Peebs. Net wordt opgericht met een “family member search facility” om door de ‘broeders’ geëxcommuniceerde familieleden op te sporen, onderdakadressen te bieden en informatie te verstrekken over de Darbisten. Zij bieden ondersteuning aan slachtoffers van incest, pogers van zelfmoord, aan slachtoffers van uitsluiting van gemeente, gezin, familie en vrienden vanwege overspel, seks voor het huwelijk, epilepsie, homoseksualiteit en ander “Gode onwelvoegelijk gedrag, zo kenmerkend voor degenen die zich in de eindtijd voordoen als kinderen van de Heer maar in werkelijkheid kinderen der duisternis zijn.”

In het volgende en laatste deel: De mondiale verspreiding en bestendiging van het christenzionisme gefinancierd door de zionistische wereldelite, de armageddon lobby in de twintigste eeuw, hun diplomatieke macht en status.

Op weg naar het einde

“Religie in welke vorm dan ook wordt beschouwd als een verderfelijke en opzettelijke leugen, verspreid en aangemoedigd door heersers en geestelijken ten behoeve van hun eigen belangen, aangezien het gemakkelijker is om macht uit te oefenen over onwetenden.” – Bertrand Russell.

John Nelson Darby en zijn volgelingen hebben tijdens het negentiende eeuwse réveil (=opwekking) een cruciale rol gehad in de verspreiding van het christen zionisme (zie deel II). In zijn voetsporen verkondigen Britse en later Amerikaanse kerkleiders dat de terugkeer van Israël een noodzakelijk teken is voor de ‘laatste dagen’ en de wederkomst van het Licht der Wereld op de wolken.

Politici als Lord Palmerston en Lord Shaftesbury oreren dat “met name Engeland de goddelijke taak [heeft] gekregen om de joden te helpen zich weer in het Midden Oosten te vestigen”. Reeds in 1891, zes jaar voor het eerste Zionistencongres, overhandigt evangelist en christen zionist William Blackstone een petitie aan de Amerikaanse president ondertekend door bankiers zionisten als John D. Rockefeller en J. P. Morgan om Palestina aan het ‘Volk Gods’ terug te geven. Blackstone is sterk beïnvloed door Darby.’

Nog meer handen en voeten krijgt het nieuwe judeo christelijk gedachtegoed door de als evangelische christen en dispensationalist opgevoedde Lord Balfour (1801 – 1885), wiens inzet als Minister van Buitenlandse Zaken leidt tot de Balfour Declaratie van 1917. Daarin willigt Engeland Lord Walter Rothschilds verzoek in om een ‘Nationaal Tehuis’ te creëren voor “Gods uitverkoren volk”. De declaratie is bestemd voor de Zionistische Federatie. De consequenties van dit onaanzienlijke getypte briefje voor de Semieten te Palestina (Palestijnen) en de wereld als geheel, blijken dramatisch.

verspreiding en bestendiging christen zionisme: Cyrus Schofield

Het is de oorlogsveteraan, zwendelaar, overspelige alcoholist, ex gedetineerde en eveneens als advocaat opgeleide Cyrus I. Schofield die, bekeerd door de Here, het stokje van Darby overneemt en het christen zionisme verspreidt in de Verenigde Staten van waaruit in de twintigste eeuw de gehele wereld wordt bestookt door grote christen zionisten als Hall Lindsey en Billy Graham.

Scofield ontmoet Darby op zijn bezoeken aan Amerika ‘to plant the seed’. Hij baseert de annotaties in zijn Scofield Reference Bible volledig op Darby’s dispensationalisme met de nadruk op de hoofdrol van Israël, de eindtijd en haar finale oorlog genaamd Armageddon. Door interventie van zijn zionistische vrienden wordt de Bijbel gedrukt door de prestigieuze, maar niet Amerika gezinde Oxford University Press, welke voorheen eigenlijk nooit religieuze boeken uitbracht, en verovert de Scofield Bijbel de nachtkastjes van heel evangelisch Amerika.

Als Scofield een lidmaatschap krijgt aangeboden voor de elitaire Lotus Club en daar zijn op Darby’s theologie geënte Bijbelinterpretatie presenteert, neemt Samuel Untermeyer hem onder zijn hoede, schrijft de Idaho Observer van mei 2009. Untermeyer een joodse Wallstreet advocaat en beursmanipulator met politieke connecties, blijkt een fanatiek zionistisch agent van het Rothschild bankierskartel, aldus de krant. Hij is president van het ultra zionistische Keren Hayesod Palestine Foundation Fund, de in London opgerichte organisatie voor fondswerving, en vice president van het American Jewish Congress. Daarnaast is hij medeontwerper van de Federal Reserve Bank law.

In de biografie “The Incredible Scofield and His Book” schrijft Joseph M. Canfield:

“De toelating van Scofield tot de Lotus Club, die nooit benaderd zou kunnen zijn door Scofield zelf, versterkt de verdenking die eerder naar boven kwam, namelijk dat iemand de carrière van C.I. Scofield bepaalde”.

Volgens Canfield is diegene gelieerd aan een van de commissieleden van de club; de Wallstreet jurist Samual Untermeyer. Scofield is de ideale pion en zijn theologie uiterst bruikbaar om fundamentalistische christenen zover te krijgen dat zij de internationale belangen van een van Untermeyers projecten – de Zionistische beweging – ondersteunen.”

Ook Prof. David W. Lutz schrijft in zijn artikel “Unjust War Theory: Christian Zionism and the Road to Jerusalem,”:

“Untermeyer gebruikte Scofield, een Kansas City advocaat zonder formele opleiding in de theologie, om zionistische ideeën te injecteren in het Amerikaans protestantisme. Untermeyer en andere rijke en invloedrijke zionisten met wie hij Scofield liet kennismaken, promootten en financierden de carrière van de laatste, inclusief het reizen in Europa”.

Untermeyer introduceert Scofield bij zionisten als de joodse bankier Jacob Schiff, eveneens een Rothschild agent en telg uit een beroemde bankiersfamilie, en dito beursspeculant en financier Bernard Baruch. Untermeyer en Schiff zijn de belangrijkste financiers van Scofields geannoteerde Bijbel. Baruch, Schiff en Untermeyer zien erop toe dat Scofields criminele verleden onder de tafel wordt geveegd en met overdrijving van zijn Bijbelkennis en wijsheid, enkel een positief imago wordt gepromoot.

Untermeyer gaat tot het uiterste in zijn zionistisch streven. In 1933 roept deze invloedrijke voorman vanuit de studios van het Columbia Broadcasting System op tot de politieke vernietiging van Duitsland. De New York Times citeert Untermeyer op 7 augustus dat jaar:

“De Joden van de wereld verklaren thans een Heilige Oorlog tegen Duitsland. Wij zijn nu betrokken bij een heilig conflict met de Duitsers. En we gaan hen uithongeren totdat zij zich overgeven. Daartoe maken we gebruik van een wereldwijde boycot tegen hen, die ze zal vernietigen aangezien zij afhankelijk zijn van hun export.”

Voor Scofields promotie in de pers zijn mannen als uitgever George Bannerman verantwoordelijk. Bannerman is eigenaar van de Dallas Morning News, 33ste graad vrijmetselaar en wedergeboren christenlid van Scofields kerk. Ook de olie industrie behoort tot de financiers. De zionistische oliebaron Lyman Stewart (1840 1923), president van Union Oil Company, doneert $ 91000.00. Net als Darby stelt hem dat in staat vele verre reizen te maken, zoals een studietrip naar Engeland, alwaar hij de theologen Westcott en Hort ontmoet. In 1851 starten zij de occulte Ghost Society met als lid onder meer Arthur Balfour die in 1917 Palestina aan Rothschild nalaat als toekomstig thuisland voor het “Volk van God”

Opvallend is het gebruik van vrijmetselaarssymboliek in de Oxford uitgave van de Scofield Reference of Study Bible. Het meest voorkomende symbool is de punt binnen de cirkel (o.a. op de cover van de edities van 2004, 30 en 7 oktober 2005, 2006 en 2008).Albert Mackey, 33ste graad vrijmetselaar, geeft de volgende uitleg:”De punt binnen de cirkel is een belangrijk symbool in de Vrijmetselarij […] Het symbool is eigenlijk een mooi maar nogal diepzinnige toespeling op de aloude zonverering en laat ons voor het eerst kennismaken met de modificatie van dat symbool, bij de antieken bekend als de aanbidding van de phallus.”

Bekend is de punt met phallus (=obelisk: Egyptische zonnewijzer en vruchtbaarheidssymbool) als centrum van de cirkel op het St. Pietersplein te Rome. Ook dominee vrijmetselaar George Oliver zegt dat de punt binnen de cirkel verwijst naar de phallusverering in de antieke wereld zoals de Linga van de oude Hindoes, de Phallus en Priapus van de Grieken en Romeinen en de Baäl Peor van de Israëlieten. De punt binnen de cirkel verwijst, behalve als hiëroglief naar de Egyptische oppergod Amen ( Ra) – de zonnegod die christenen aanroepen als afsluiting van hun gebeden – ook naar de macht die Vrijmetselaars omschrijven als de Grote Architect van het Universum of de “One Supreme Power”, in christelijke termen; God de Almachtige, en is daarom toepasselijk op de omslag van Scofields Bijbel. Zoals Darby in deel II al zei, iets “wat enkel de ingewijden begrijpen, zoals in de Vrijmetselarij.”

Als bij Darby en Scofield, voorlopers van de mainsstream evangelische beweging, liggen er ook bij de geroemde stichters van andere grote christelijke eindtijdstromingen, ontstaan tijdens het negentiende eeuwse reveil, verbanden met de vrijmetselarij. Zo is Joseph Smith, oprichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) tevens stichter van een vrijmetselaarsloge te Nauvoo, Illinois in 1842. Ook medeoprichters van zijn kerk zijn actief binnen dit geheime genootschap. In 1842 wordt Joseph Smith bovendien ingewijd als Grootmeester van de Orde

Voorloper Charles Taze Russell, uit wiens aanhang de Jehova’s getuigen en Zevende Dags Adventisten voortkomen, gebruikt net als Darby de vrijmetselarij als voorbeeld en was aldus sommigen tevens lid. Volgens Jordan Maxwell was Russell een ‘York Rite Mason’. Tijdens een toespraak in de Vrijmetselaarsloge van San Francisco in 1913 zegt Russell:

“Echte Bijbelgelovers kunnen wel of niet behoren tot de broederschap van Vrijmetselaren, maar zij zijn allen metselaars van de hoogste orde, daar zij worden gevormd, gebeiteld en gevijld door de Almachtige om te worden gebruikt als levende stenen in de Tempel Gebouwd Zonder Mensenhanden.

Russells graf te Rosemont United Cemetry in Pittsburgh, Pennsylvania, bestaat uit een piramide gedecoreerd met kruis en kroon (Tempelierssymbool).

De Armageddon lobby in de twintigste eeuw: Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God

Darby’s dispensationalisme verspreidt zich met de enorme groei van evangelische denominaties sinds het christelijk réveil in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw schrijven zijn navolgers, door sommigen ook wel de Armageddon lobby genoemd, boeken over de naderende totaalvernietiging en de cruciale rol van de Staat Israël. Ze dragen huiveringwekkende titels als “De Planeet die Aarde heette”, “The 1980’s: Countdown to Armageddon” en “Road to Holocaust”. In “Planet Earth – 2000 A.D.”, gepubliceerd in de vroege negentiger jaren, adviseert Lindsey christenen haast te maken met hun zielenheil omdat zij er rekening mee dienen te houden dat zij in het jaar 2000 niet meer op de aarde zullen verkeren: eindtijdchristenen zijn daarom steeds angstvallig ‘rapture ready’. Een juiste visie op Gods Volk is echter voor het eeuwig behoud een voorwaarde. In “Road to Holocaust” beschuldigt multimiljonair en kampioen echtscheidingen Lindsey, degenen die het dispensationalistisch onderscheid tussen de Kerk (voorheen gezien als Gods geestelijk volk) en Israël niet accepteren, van anti semitisme aangezien zij de rol van de Staat Israël binnen Gods bedoelingen ontkennen:”…dezelfde fout die de erfenis van verachting voor de Joden grondvestte en uiteindelijk leidde tot de Holocaust van Nazi Duitsland.”

De Israël liefde lijkt bij de dispensationalisten echter niet naar de inwoners zelf uit te gaan maar puur gevoed te worden door de rol van het land als inluiding van de gelukzaligheid in het duizend jarig rijk die eindtijdchristenen ten deel zal vallen na Gods vernietiging van de Joden en andere ongelovigen tijdens Armageddon. Het land fungeert enkel als klok in de eindtijdprofetie. Alleen de ware gelovigen zal God sparen. Zijn God en Zijn dispensationalisten dan toch anti semitisch? Het lijkt er wel op; in “The Final Battle” omschrijft Lindsey het verschrikkelijke noodlot van Israël in de epische slotoorlog Armageddon als volgt:

“Zacharia geeft een ongewoon gedetailleerd verslag van hoe honderdduizenden soldaten zullen sterven in de Israëlische oorlogszone. Hun vlees zal van hun botten worden getrokken en hun ogen uit hun kassen, en hun tongen uit hun monden terwijl ze nog rechtop staan (Zacharia 14:12)… Maar Gods macht is zonder meer sterker dan welke atoombom ook… Wij weten dat God de gelóvige Israëlieten bovennatuurlijk zal sterken en beschermen zodat zij de ergste holocaust zullen overleven die de wereld ooit zal zien. Amen.”

Behalve als vehikel tot eeuwig zelfbehoud promoot Lindsey de Israël liefde ten behoeve van de verkoop van aandelen in een Israël gebaseerde oliemaatschappij waarin hij belangen heeft. Op 1 april 2004 gebruikt Lindsey zijn column op WorldNetDaily om aandelen “Zion Oil & Gas Company” aan de man te brengen, daarbij Bijbelprofetieën aanhalend om zijn betoog te bekrachtigen. Lindsey schrijft: “[Genesis 49] voorspelt dat [Jacobs] grote zegening voor [Jozef] zal komen uit de diepten die onder zijn land liggen”. Deze zegeningen zullen rechtstreeks vloeien naar multimiljonair Lindsey en consorten, zijn neef Ralph DeVore, directeur van “Hal Lindsey Ministries” blijkt namelijk tevens bestuurslid bij Zion Oil.

In zijn videotoespraak op 19 februari 2010 betuigt Lindsey, gelijk vele eindtijdchristenen met hem, zijn steun aan de inmiddels wereldbekende Geert Wilders, boegbeeld en mogelijk agent van het internationale zionisme in Nederland. (Wilders tafeldame en VVD medewerkster, mevrouw M. B. Kwint de Roos, verklaart in een brief dat Wilders na afloop van het VVD Kerstdiner in 1991 in beschonken toestand tegen haar gezegd zou hebben dat hij geboren is uit een Joodsgelovige moeder, is gerekruteerd en opgeleid door de Israëlische inlichtingendienst, beschikt over een dubbel Israëlisch Nederlands paspoort en dat zijn carrière door anderen wordt uitgestippeld, zódanig dat zelfs zijn huidige huwelijk met zijn tweede Joodsgelovige echtgenoot is gearrangeerd.

Lindsey is de meest invloedrijke dispensationalist van de twintigste eeuw en gebruikt, net als Darby, de kennis van de eindtijdleer of eschatologie als test voor het geloofsgehalte. Met andere woorden: zonder deze visie deugt u niet.

Daarin staat hij niet alleen. Nagenoeg alle evangelisch christelijke leiders steunen Lindsey in zijn opvattingen over de zionistische staat Israël. Voorbeelden zijn John Hagee, Watchman Nee, Billy Graham, Jerry Falwell, Pat Robertson en Tim LaHaye die het dispensationalisme rond 2000 een enorme stimulans geeft met zijn verfilmde, aan de menselijke doodsangst appellerende boekenserie “Left Behind”, over de opname van de gemeente terwijl de ongelovige achterblijvers hun onvermijdelijke verdelging tegemoet mogen zien. Falwell zegt in 1981:

“Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God. Wij geloven dat de geschiedenis en de Heilige Schrift bewijzen dat God naties behandelt al naar gelang zij Israël behandelen”, daarbij een vers uit Genesis 27:29 citerend als bewijstekst: “Vervloekt moet hij zijn, wie u [Israël] vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!”

Steun van de internationale elite: wereldreligies georganiseerd langs corporate lijnen

Net als in de negentiende eeuw krijgen de grootste evangelische leiders steun van de globalistische elite. De American Israël Public Affairs Committee (AIPAC), het Amerikaanse equivalent van het Nederlandse CIDI, ontvangt despensationalist John Hagee met een staande ovatie, schrijft de Huffington Post van 14 maart 2007. De joodsgelovige senator Joe Lieberman vergelijkt John Hagee in zijn toespraak op de conferentie “Christians United for Israël” zelfs met Mozes die Gods volk naar het Beloofde Land leidt, rapporteert dezelfde krant op 23 juli 2008.

’s Werelds bekendste fundamentalistische evangelist, Billy Graham, ontvangt geld van de tot Amerikaan genaturaliseerde, van oorsprong boerenfamilie uit het inmiddels opgeheven dorpje Rockenfeld (=Roggeveld) bij het Duitse Neuwied. De zionistische David Rockenfelder (= inwoner van Rockenfeld), nu bekend als Rockefeller, deed in zijn persoonlijke memoires de trotse uitspraak:

“Sommigen… geloven dat wij onderdeel vormen van een geheime kabal die de belangrijkste belangen van de Verenigde Staten tegenwerkt, mijn familie en mezelf karakteriserend als ‘globalisten’ en van het samenzweren met anderen… om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur te bouwen, één uniforme wereld, zo u wilt. Als dat de aantijging is, beken ik schuld, en ik ben er trots op!”

Billy Graham, krijgt in 1957, $75000 van deze familie en tevens financiële steun van de Manhattan Chase Bank voor zijn “New York Crusade”. Als wederdienst neemt hij vanaf 1960 deel aan vergaderingen van de Wereldraad van Kerken als een van de vele mondiale instituten direct opgericht na de tweede wereldoorlog (1946 te Amsterdam). De Wereldraad wordt namelijk mede door Rockefeller gefinancierd, aldus de door Oxford University Press uitgegeven publicatie “Theologians of a New World Order”. Rockefeller is gelijk Rothschild sterk voor de ‘oecumenische dialoog’ die uiteindelijk een samengaan van de verschillende religieuze stromingen moet bewerkstelligen. Uiteindelijk zijn immers alle wereldreligies ontsproten aan dezelfde wortel, zoals Albert Pike in deel I van dit artikel stelt.

De Nederlandse secretaris generaal van de Wereldraad, Visser’t Hooft, bevestigt in zijn memoires dat Rockefellers een van de belangrijkste factoren is geweest bij haar organisatorische ontwikkeling en internationale beleid, schrijft Professor Internationale Relaties aan de Universteit van Sussex; Kees van der Pijl, in zijn boek over de vorming van een Atlantische heersersklasse. Het Zwisterse Chateau de Bossey functioneert als het oecumenische instituut van de in 1946 te Amsterdam opgerichte Wereldraad van Kerken. Ook dit instituut is aangekocht met geld van John D. Rockefeller

Al in 1919 lanceert John D. Rockefeller Jr. de voorloper van de Wereldraad van Kerken; de Interchurch World Movement (IWM) georganiseerd langs corporate lijnen. Deze piramidale organisatiestructuur zorgt voor uniformiteit aan de top en diversiteit aan de basis. Alle lijnen komen bij elkaar waardoor maximale beheersing en eenheid mogelijk zijn. Professor Charles E. Harvy beschrijft in zijn onderzoek hoe Rockefeller 50 tot 100 miljoen dollar uitschrijft voor de oprichting van dit instituut “om de kerken qua bestuur te consolideren volgens de principes van big business.”

Billy Graham zou behalve betrokken bij de Wereldraad, tevens aanwezig zijn geweest bij een bijeenkomst van de Council on Foreign Relations. Zijn zoon Franklin is uitgenodigd om te preken bij de inauguratie van president G. W. Bush jr. Tien jaar eerder, gedurende de Golfoorlog met Irak, wordt Graham, net als zijn zoon, ontboden op het Witte Huis om te bidden met president Bush senior, belijdend born again christen, Skull and Bones lid en deelnemer aan de Cremations of Care van de Bohemian Club. Graham noemt Bush zijn beste vriend in de wereld naast zijn staf, en verklaart in zijn toespraak van 16 januari 1991:

“Uit de huidige oorlog in de Golf kan een nieuwe vrede ontstaan, zoals gesuggereerd door de president, een nieuwe wereld orde.”

Skull en Bones lid en mediamagnaat Henry Luce plaatst hem in 1954 op de voorpagina van zijn Time Magazine.

Zoals gezegd is Graham 33ste graad vrijmetselaar net als andere ‘brethren’; drie van de meest vooraanstaande evangelisch zionistische predikers uit zijn tijd: tv dominee Robert Schuller (33ste graad), ooit New Yorks bekendste dominee; Norman Vincent Peale (33ste graad en Grand Chaplain van de Grand Lodge of New York) en televisie evangelist Oral Roberts. Andere religieuze leiders behoren eveneens tot de Orde zoals baptistenpredikant Jesse Jackson (33ste graad Prince Hall Freemason), televisie evangelist Kenneth Copeland et cetera. Ook in Nederland zijn religieuze leiders niet zelden tevens lid van de Vrijmetselarij. Bekend is het lidmaatschap van de invloedrijke doopsgezinde dominee Anthony Winkler Prins, naar wie de bekende encyclopedie is genoemd.

Het dispensationalisme in de wereld en het Nederland van vandaag

Het dispensationalisme van John Nelson Darby dat uitgaat van een ‘eindtijd’ waarin de gemeente pas opgenomen kan worden nadat Israël naar het mythische door Hem ‘beloofde’ land is teruggekeerd, heeft een ongekende invloed gehad op het christendom. Volgens een onderzoek uitgevoerd in de VS door het Pew Research Center in 2006, geloven zeven van de tien witte evangelische christenen (69%) dat God Israël aan het Joodse volk heeft gegeven en een flinke meerderheid (59%) gelooft dat de Staat Israël de vervulling is van de Bijbelse profetieën.

De Jerusalem Post publiceert op 10 april 2008 de uitkomsten van een onderzoek door McLaughlin and Associates waaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de Amerikaanse christenen meent dat ze een “morele en Bijbelse plicht hebben” om Israël te steunen. De helft van de ondervraagden vindt dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad dient te blijven.

In Nederland is eveneens het merendeel van de evangelische christenen in feite zionist. Een omroep als de Evangelische Omroep die het dispensationalisme van de Amerikaanse ‘evangelicals’ al decennia lang grootschalig importeert en verbreidt, heeft hier direct aan bijgedragen met de invloedrijke inbreng van Willem J. Ouweneel van de Vergadering van Gelovigen, Feike ter Velde, Henk Binnendijk, ontvankelijke jongeren toesprekend vanuit het ‘Heilige Land’, met jeugdprogrammamaker Jan van Den Bos en met opzwepende massa evenementen als de EO jongerendag opgeluisterd door vele Amerikaanse sprekers en gospelzangers.

Ook de reformatorische (gereformeerden/hervormden) en katholieke christenen, die zichzelf eeuwenlang als het plaatsvervangend volk van God zagen – de Joden zouden immers de Christos hebben omgebracht en daarmee hun rechten verspeeld – lijken in toenemende mate ontvankelijk voor het zionistisch gedachtegoed. Zo stelt de zionistische Staatkundig Gereformeerde Partij:

“De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël en zet zich in voor een duurzame vrede in het Midden Oosten. […] Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen…” en: “De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet worden verplaatst naar Israëls hoofdstad: Jeruzalem… ”

De overwegend evangelische Christen Unie etaleert haar zionisme als volgt:

“Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). Nederland heeft terecht altijd nauwe betrekkingen met Israël gehad… De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.”

Mondiale erkenning en internationale diplomatieke vertegenwoordiging

Zelf heeft de internationale Armageddonlobby al “het goede voorbeeld” gegeven door in 1980 de International Christian Embassy niet in Tel Aviv te vestigen maar te Jerusalem (ICEJ) om met dit initiatief de grondvesting van een Groot Israël aan te moedigen en helpen faciliteren.

De oprichter in Jeruzalem is de Nederlander Jan Willem van der Hoeven. In 1985 organiseert de ICEJ haar eerste “International Christian Zionist Congress”, nota bene te Basel, Zwitserland, in dezelfde zaal die Theodor Herzl honderd jaar eerder in 1887 gebruikte voor de oprichting van het Internationaal Zionisme.

De ICEJ is vertegenwoordigd in 80 landen. ICEJ Nederland heeft een eigen website (www.icej.nl) en postadres te Zwolle. De instelling lobbyt bij buitenlandse overheden voor de zionistische zaak en stimuleert christenen overal ter wereld hetzelfde te doen en daarmee Gods wil te volbrengen. Gods eindafrekening met ons is ervan afhankelijk:

“De Ambassade gelooft dat God wil dat wij christenen uit alle landen stimuleren, bemoedigen en inspireren betreffende hun rol en taak in de heroprichting van Israël. De Bijbel zegt dat het lot van naties en zelfs dat van de kerk, verbonden is met de wijze waarop genoemde groepen reageren op deze heroprichting.”

De gehele staf van de ICEJ bestaat uit dispensationalisten die gelijk Darby geloven dat de terugkeer van ‘Gods volk’ en de oprichting van de zionistische staat de vervulling is van de profetieën. De zionistische staat zélf is immers het levende bewijs van Gods wil en trouw. Directeur Johann Luckoff schrijft in 1985:

“De tweede terugkeer naar Zion vanuit de verbanning (Jesaja 11:11) is een levende getuigenis van Gods trouw en zijn eeuwig verbond met het Joodse volk.”

De ICEJ stimuleert de voortzetting van onmenselijk lijden en onrecht. Zij heeft zich, verwijzend naar de Bijbel, herhaaldelijk vereenzelvigd met de positie van de rechtervleugel van de Likud partij, verdedigt Israëls militaire acties, de kolonisatie van de Golan hoogvlakte en de bezetting van Palestijns land. De ICEJ is tegen politieke autonomie van Palestijnen en verzet zich onder meer tegen teruggave aan Palestijnse vluchtelingen van door Israël geconfisqueerde bezittingen. Terroristen als Stanley Goldfoot, lid van de groep die in 1946 de aanslag pleegde op het King David Hotel in 1946 met een kleine honderd doden en vijftig gewonden en later medeoprichter van de Jerusalem Temple Foundation voor de wederopbouw van Salomo’s tempel, hebben toegeven financiële bijdragen te ontvangen van de ICEJ.

Diverse malen hebben woordvoerders van de ICEJ zich in bedekte termen uitgesproken voor de spoedige herbouw van de tempel van Salomo, daarmee de vernietiging van de islamitische Rotskoepel als startschot voor Armageddon implicerend. In het “Feast of Tabernacles celebration” gehouden in het Binyanei Ha’Uma auditorium, staat oprichter Jan Willem van der Hoeven voor een futuristisch schilderij van Jeruzalem met de herbouwde Tempel van Salomo als hij zijn gehoor toespreekt met de woorden:

“Uw geloof geeft ons kracht… Ik ben blij dat ik hier spreek tegen de achtergrond van dit prachtige schilderij van Jeruzalem. Het is nog niet het huidige Jeruzalem. Als u goed kijkt, zult u zien dat de Tempel, het Heilige der Heiligen [waarin de tabernakel], is hersteld!.. Onze terugkeer is het eerste teken dat de stad weer zal zijn zoals in dit schilderij!”

Op weg naar het einde

Verenigd in een (Groot )’Israël lobby’ hebben Christen en andere zionisten (waaronder joods gelovigen), een zeer grote invloed gehad op het buitenlands beleid van Bush jr. en tegenwoordig op het Midden Oosten beleid van Obama. Kathleen Christison, 16 jaar politiek analist voor de CIA, beschrijft in Counter Punch hoe zij de catastrofale invasie van Irak instigneerden en de daaruit volgende fatale Global War on Terror (GWOT). De Israël lobby stuurt onafgebroken aan op oorlog tegen Syrië, Hezbollah, Hamas en Iran. Het CDA en de kleinere christelijke partijen hebben de Verenigde Staten en hun acties tot dusver steeds onvoorwaardelijk gesteund.

De wereld is een continue brandhaard die maar niet lijkt te willen doven. Het lijkt dat de wereldmachten, slaafs gevolgd door landen als Nederland, het vuur moedwillig gaande houden. Amerika’s op oorlog gebaseerde economie is afhankelijk van de steun van christenen. Christen zionisten van allerlei richtingen zijn de primaire publieke steunbetuigers van de seriële oorlogen tegen islamistische staten. Zij stellen de VS in staat hierin het voortouw te nemen. Zij zijn geconditioneerd om de islam te beschouwen als anathema (‘vervloekt’), als vijand en directe bedreiging van het christendom. Op dezelfde wijze werden burgers een generatie geleden getraind om communisten als ideologische vijanden te zien.

De vermeende islamitische bedreiging en de oorlogen in het Midden Oosten zijn het uitgangspunt voor de ‘War on Terror’ sinds 11 september 2001. Zij vormen het valse excuus om grootschalig en stelselmatig alle vrijheden, burgerrechten en privacy van burgers af te nemen en geleidelijk het mondiaal corporatisme (=’Nieuwe Wereld Orde’) in te voeren waarin elk individu 24 uur per dag digitaal controleerbaar is. Waarin elk mens is gedegradeerd tot een juridische persona met een persoonsnummer gekoppeld aan allerlei uitwisselbare bestanden in een centrale database. Dit digitale brandmerk voor maximale controle van geest en lichaam reduceert de mens tot vee.

De visioenen en symbolen in het Bijbelboek Openbaringen dat handelt over de gebeurtenissen rond 70 na Chr. – het jaar waarin de Romeinen Jeruzalem en haar Tempel verwoesten – nemen eindtijdchristenen letterlijk. In navolging van Lacunza en Darby betrekken christenen de visioenen thans op het heden. Het getal 666 is niet zozeer de kabbalistische getalsequivalent van keizer Nero’s naam, maar zou slaan op de te implanteren onderhuidse chip. En welke controlegerichte overheid zou niet willen meeliften op een degelijk lumineus idee?

Auteurs als de in 2001 vermoordde politiek activist en Vietnamveteraan William Cooper wijzen op het feit dat de machthebbers dit Bijbelboek als script gebruiken om de enorme groep christenen in de wereld te pacificeren – in afwachting van de terugkeer van het Wereldlicht op de wolken – en hen tegelijkertijd tot voertuig en supporters te maken van hun verdeel , heers en oorlogspolitiek. Het eindtijd rampenscenario dat bol staat van ‘terreuralarm’ blijkt ideaal voor de toepassing van allerlei vrijheidsbeperkende controlemaatregelen. Peter LeMesurier beschrijft in zijn “The Armgeddon Script” het mechanisme waarbij machthebbers historische profetieën nieuw leven inblazen voor politiek gewin.

Religie is vorm van mind control. In overeenstemming met de machthebbers ziet het christendom de mensheid als een in toom te houden veestapel. Christus spreekt immers over mensen als vee. Als herder beschouwt hij ze als een kudde schapen en lammeren. Deze mens als willoos kuddedier is bovendien Zijn eigendom. Zondig als de mens is dient hij zich aan Christus’ totalitaire waarheid te onderwerpen; Zijn zaligmakende ‘normen en waarden’ opgelegd aan ongelovigen die hier blijkbaar van gespeend zijn. Dit komt overeen met de wijze waarop de huidige elitaire wereldmeesters hun ‘onderdanen’ beschouwen, als gebruiksvee in eigendom. En net als de christen zionisten lijken zij af te willen stevenen op een allesvernietigende oorlog.

Op naar de totale omwenteling en een nieuwe orde: op naar Armageddon.

Reageersuls

Nieuwsbrief

Op de sociale media wordt er steeds meer censuur toegepast. Meld jou daarom nu aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Wij geven geen persoonlijke contactgegevens weg!

redactie@censuurvrij.com

Al onze externe websites zijn eigendom van Censuurvrij.com.

Over ons

CensuurVrij.com is een alternatieve nieuwssite die de lezer dagelijks voorziet van nieuws die de mainstream media niet eens haalt. De MSM doet er alles aan om de waarheid van de massa te onthouden. Voor eventuele vragen kun je een bericht sturen naar redactie@censuurvrij.com

Naar Top